Hướng Dẫn

Trang chủ

Trang chủ - Site 1

Thay đổi chữ và video nền


Trang chủ - Site 2

Thay đổi chữ và ảnh thumnail


Trang chủ - Site 3

Thêm/xóa dự án


Trang chủ - Site 4

Thêm/xóa đối tác


Trang chủ - Site 5

Thay đổi ảnh nền
Banner

Thay đổi ảnh và chữ cho banner
Dịch Vụ

Thêm dịch vụ mới
Cấu hình

/wp-admin/admin.php?page=config

Hết