BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA HÀ NỘI
- Địa chỉ : Hà Nội.